شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصات، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند و اطلاعات و اسناد مناقصات پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد .

– مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخ 1399/09/06

– آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی: پایان وقت اداری مورخ 1399/09/20

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21993
کد خبر
21993