پرسش‌های متداول

پرسش‌های متداول
پرسش‌های متداول1398/2/29 13:07:15

پرسش های متداول

وظایف هیئت مدیره (ماده 24 اساسنامه تعاونی)1398/4/20 20:00:32

الف –  انتخاب مدیر عامل برای مدت ۲ سال

ب –  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تراز نامه مالی و حساب سود و زیان و گزارش به مجمع عمومی

ج –پی گیری خط مشی و برنامه ابلاغی مجمع تعاونی

لازم به ذکر است که اعضاء هیآت مدیره طی انتخاباتی که توسط مجمع عمومی برگزار می گردد انتخاب می شوند .

وظایف مدیرعامل (ماده 24 اساسنامه تعاونی)1398/4/20 20:02:15

الف –  پاسخ به اعضا تعاونی و پی گیری کارها

ب –  گزارش تراز نامه مالی و حساب سود و زیان به هیات مدیره و مجمع عمومی

ج –پی گیری خط مشی و برنامه ابلاغی مجمع تعاونی و هیات مدیره

لازم به ذکر است که اعضای هیآت مدیره طی انتخاباتی با بررسی سوابق کاری شخصی دارای صلاحیت را برای مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل انتخاب می نمایند .

وظایف مجمع عمومی (ماده 23 اساسنامه تعاونی)1398/4/20 19:54:08

الف –  انتخاب هیآت مدیره و بازرسان

ب –  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تراز نامه و حساب سود و زیان

ج – تآیین خط مشی و برنامه تعاونی و سرمایه گذاری و اعتبارات

د – تصویب مقررات و دستور العملهای داخلی تعاونی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار و با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد

جهت تعیین تکلیف ،  برخی از موضوعات پروژه ها  اعضاء می توانند در شرایط خاص با درخواست از هیات مدیره یا بازرس اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نمایند .

وظایف بازرسان (ماده 50 اساسنامه تعاونی)1398/4/20 20:05:31

لف –  نظارت مستمر بر اداره امور تعاونی و تطبیق عملیات و معاملات انجام شده با اساس نامه و قوانین

ب –  رسیدگی به حسابهای مالی و گزارشات هیات مدیره و پاسخ به مجمع

ج – رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط

د –  تذکر کتبی تخلفات احتمالی در نحوه اداره تعاونی به هیآت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص

نحوه تحویل گیری واحد اختصاصی در پروژه های انبوه سازی به متقاضیان1398/4/21 8:09:21

   ابتدا متقاضی از واحد بازدید نموده و پس از بازدید چک لیست تحویل واحد جهت امضاء از طرف انبوه ساز در اختیار  ایشان  قرار داده می شود سپس متقاضی ضمن مطالعه موارد  مندرج در چک لیست و تطبیق آن با شرایط واحد در صورت عدم وجود نقص و ایراد چک لیست تحویلی را امضاء و واحد را تحویل می گیرد و در صورت وجود ایراد و نقص در واحد نوع ایراد و محل آن  را به طور دقیق در چک لیست قید می نماید.

کل مقدار هزینه ای که باید تا زمان تحویل واحد به تعاونی پرداخت نماییم چقدر می باشد؟1398/4/21 6:57:01

مقدار  هزینه پرداختی در پروژه های مسکن مهر قیمت تمام شده واحدها می باشد که این مبلغ را کمیسیونی متشکل از نمایندگان چندین دستگاه اجرایی و نظارتی مرتبط با مسکن مهر از جمله اداره کل راه و شهرسازی – اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی –  اتحادیه تعاونی های مسکن مهر مدیر عامل تعاونی مربوطه و ……..  تعیین می نماید . که لازم است تعاونی نسبت به تکمیل و ارائه مدارک مالی خود جهت تصمیم گیری در کمیسیون اقدام نماید .

متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به تعاونی و اطمینان از مصوب شدن قیمت واحدها در کمیسیون مربوطه از قیمت واحدها اطلاع حاصل نموده و بر اساس قیمتهای اعلامی نسبت به تکمیل آورده خود در حساب تعاونی اقدام نماید .

زمان خاتمه و تحویل واحدهای تعاونی…چه زمانی می باشد؟1398/4/21 6:51:15

الف –  در تعاونی ها به طور معمول اعضا با همکاری خود  با مدیرانی که خود انتخاب نموده اند زمینه تکمیل و تحویل واحدها را فراهم می کنند( با پی گیری مستمر از مدیر عامل تعاونی و واریز وجوه اعلامی  توسط مدیران تعاونی ).

ب – درصورت تکمیل بودن واحدها و محوطه ، تعاونی می تواند با تسویه حساب کامل مبلغ تعیین شده توسط کمیسیون قیمت گذاری پس از اخذ دفترچه اقساط ، واحد را به اعضا تحویل نماید .

ج –  یکی از علتهای تکمیل نبودن واحدها  در موعد مقرر عدم تامین منابع مالی توسط اعضا می باشد لازم به ذکر است  درصورت عدم تکمیل موجودی در صورت داشتن بهترین مدیران هم پروژه تکمیل و  تحویل نخواهد شد .

چگونه می توانیم باقی مانده پول خود را پس از پرداخت کامل سهم آورده خود از حساب بانک مسکن دریافت نماییم؟1398/4/21 8:18:53

پاسخگوئی به موضوع فوق الذکر توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهارصرفاُ در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته با ارائه مدارک ذیل صورت خواهد گرفت .

الف – ارائه درخواست کتبی به انبوه ساز و کارگزار پروژه مبنی بر درخواست تسویه حساب

ب –  ارسال نامه عدم بدهی متقاضی به شرکت عمران شهر جدید گلبهار توسط کارگزار پروژه شامل ضمائم ذیل :

1  –  چک لیست تحویل واحد اختصاصی به متقاضی

2 –  صورتحساب نهائی که به امضاء کلیه طرفین رسیده باشد .

چرا در حالی که اقساط واحد را پرداخت می کنیم هنوز واحد ها به ما تحویل داده نشده است؟1398/4/21 7:55:24

به جهت کاهش مدت زمان دوران مشارکت ساخت و جلوگیری از جرائم دیر کرد ، تسهیلات اعطایی به پروژه زودتر از تحویل واحد ها به نام متقاضیان فروش اقساطی شده تا مبلغ اقساط کاهش و مدت زمان باز پرداخت تسهیلات افزایش یابد .

این موضوع همچنین می تواند به علت تصفیه حساب عضو با تعاونی در نتیجه مشخص نبودن قیمت تمام شده باشد .

چرا در حالی که اقساط واحد را پرداخت می کنیم هنوز واحد ها به ما تحویل داده نشده است؟1398/4/21 8:32:23

امورات پروژه به دو قسمت اداری و اجرائی تقسیم می گردد ، در قسمت اداری به علت اینکه یکی از شرایط تحویل واحدها اخذ دفترچه اقساط می باشد و به جهت کاهش مدت زمان دوران مشارکت ساخت و جلوگیری از جرائم دیر کرد ، تسهیلات اعطایی به پروژه زودتر از تحویل واحد ها به نام متقاضیان فروش اقساطی شده تا مبلغ اقساط کاهش و مدت زمان باز پرداخت تسهیلات افزایش یابد . ضمنا از دیگر شرایط تحویل واحدها تعیین قیمت واحدها و تصفیه حساب متقاضی در حساب سامانه ای مطابق صورت حساب صادره می باشد .

چرا تعاونی علیرغم تعهد نسبت به تحویل واحد تا تاریخ مورد تعهد,تاکنون واحدها را تکمیل و تحویل نداده است؟؟1398/4/21 7:52:06

در پروژه ها معمولا عدم تحویل در موعد مقرر می تواند به دلایل ذیل باشد :

الف –  عدم تکمیل موجودی توسط اعضاء  و عدم پی گیری مناسب در تعاونی ها توسط عضو

ب –  عدم تکمیل خدمات زیر بنائی  توسط شرکتهای خدمات رسان ( آب –برق – گاز )

ج –  وجود شرایط خاص جوی

د –   عدم مدیریت مناسب اجرایی در برخی از تعاونیها

ه – اختلافات بین سازنده و تعاونی در خصوص نحوه پرداخت و قیمت انجام کار

چرا انبوه ساز علیرغم تعهد نسبت به تحویل واحد تا تاریخ مورد تعهد,تاکنون واحدها را تکمیل و تحویل نداده است؟؟1398/4/21 8:38:59

در پروژه ها معمولا عدم تحویل در موعد مقرر می تواند به دلایل ذیل باشد :

الف –  عدم تکمیل خدمات زیر بنائی  توسط شرکتهای خدمات رسان ( آب –برق – گاز )

ب –  وجود شرایط خاص جوی

ج-  ابلاغ عملیات اجرائی الزامی به انبوه ساز بیش از قرارداد اولیه

د–  عدم واریز به موقع سهم آورده توسط متقاضیان (فردی یا جمعی )

ه –  موانع اداری و حقوقی

و –  انحصار در برخی  خدمات و ترافیک انجام کار در مرجع مربوطه

تعریف مجمع1398/4/20 20:12:47

منظور از مجمع عمومی  جلسه ای است که حداقل سالی یک بار به طور سالیانه با حضور کلیه اعضاء یک تعاونی تشکیل می گردد و در صورت حضور نصف بعلاوه یک اعضاء در جلسه اول  رسمیت می یابد و تصمیمات آن برای هیاّت مدیره و مدیرعامل لازم الاجراء می باشد .

پروژه ما فاقد برق – گاز و آب و خدمات شهری (رفت و روب) می باشد؟1398/4/21 8:34:21

به طور معمول وظایف سازمانهای مختلف توسط قانون گذار مشخص شده است  و وظیفه شرکت عمران شهر جدید گلبهار در طرح مسکن مهر تامین و واگذاری زمین به تعاونیها و سازندگان ذیصلاح  جهت ساخت مسکن برای متقاضیان واجد شرایط  و معرفی پروژه به بانک مسکن جهت دریافت وام می باشد  و متقاضیان باید در موارد فوق از مدیران تعاونی خود بخواهند که به سازمانها و یا ادارات مربوطه مراجعه و پیگیری نمایند .

از متقاضیان مسکن مهر هستم فرم (ج) اینجانب رد شده است چگونه می توانم مشکل را حل کنم؟1398/4/21 8:33:12

جهت رفع مشکل به مدارک ذیل جهت مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی نیاز می باشد .

الف – کپی کارت ملی متقاضی و همسر ایشان

ب – کپی شناسنامه متقاضی و همسر ایشان

از متقاضیان مسکن مهر تعاونی هستم چگونه می توانم انصراف دهم؟1398/4/21 7:58:37

الف –  نامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرکت عمران شهر جدید گلبهار  مبنی بر انصراف

ب –   تکمیل فرم انصراف واحد تخصیصی در شرکت عمران شهر جدید گلبهار

از متقاضیان مسکن مهر انبوه ساز هستم چگونه می توانم انصراف دهم؟1398/4/21 8:26:07

الف –  ارائه درخواست نامه کتبی انصراف از واحد اختصاصی به سازنده یا کارگزار پروزه

ب –   تایید انصراف متقاضی از جانب سازنده یا کارگزار پروژه  

ج –  تکمیل فرم انصراف واحد تخصیصی در شرکت عمران شهر جدید گلبهار

از متقاضیان انبوه سازی واحدهای طرح مسکن مهر هستم تا چه مبلغی می بایست واریز نمایم؟1398/4/21 8:23:37

در پرو ژه هایی که بصورت انبوه سازی قراردادهای آنها منعقد شده کارگزار پروژه می بایست در مرحله اول نسبت به ثبت نام عضو در سامانه مسکن مهر اقدام و پس از احراز شرایط و واجد شرایط بودن عضو ، عضو را به پروژه مربوطه اختصاص دهند در این مرحله بصورت سیستمی حساب غیر قابل برداشتی به نام عضو در بانک مسکن افتتاح و سپس متقاضی می بایست تا رقم حدودی اعلامی نسبت به تکمیل موجودی در حساب سامانه ای مورد اشاره اقدام تا نسبت به اختصاص واحد در سامانه اقدام گردد و از طریق سامانه قرارداد پیش فروش برای هر عضو منعقد گردد . سپس عضو می بایست طبق تبصره ۶ ماده ۵ قرارداد نسبت به تکمیل موجودی تا سقف صورتحساب نهایی صادره که به تایید کمیته قیمت گذاری استان رسیده اقدام نماید .

آیا می توانیم به حساب انبوه ساز پول واریز کنیم؟1398/4/21 8:11:28

خیر  در پروژه هایی که به صورت انبوه سازی ساخته و تحویل متقاضیان میگردد شرکت انبوه ساز می بایست در قالب انجام کارگزاری نسبت به ثبت نام متقاضی در سامانه مسکن مهر اقدام و سامانه شماره حسابی را در بانک مسکن به نام شخص متقاضی ایجاد و کلیه مبالغ واریزی می بایست به این حساب واریز گردد . بنابر این واریز هرگونه وجه به حساب انبوه ساز خلاف ضوابط بوده و مسئولیت عواقب مربوطه بر عهده شخص واریز کننده می باشد .

آیا مبلغ قرارداد پیش فروش با صورت حساب نهایی واحد یکسان است؟1398/4/21 8:14:18

خیر  – مبلغ قرارداد پیش فروش براساس مبلغ تفاهم سه جانبه تنظیم میگردد ولی در پایان پروژه ضمن بررسی مجدد هزینه ها ی پروژه آن دسته از هزینه های انجام شده در طول پروژه که در تعهد انبوه ساز نمی باشد . با ارائه اسناد و مدارک توسط انبوه ساز به شرکت عمران شهر جدید گلبهار  بررسی و سپس در کمیسیون قیمت گذاری استان مصوب می گردد که ملاک تسویه حساب طرفین می باشد .

پرسیدن سوال جدید

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content