جواد فدایی

معاونت فنی و اجرایی

شماره تماس:05138323484 داخلی 158  ایمیل سازمانی : j.fadaei@ntdc.ir

مشاهده پروفایل