رضا قره چه داغی

مدیر امور املاک و حقوقی

شماره تماس: 8323433

سید مسعود عادل احمدیان

رئیس اداره حراست

شماره تماس: 8323226-8323350-8323390

هوتن رمضانیان

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: 8323228  (240)

محمد یوسفی

رئیس اداره امور مالی و ذیحساب

شماره تماس:  8323385

عباس گلکاری

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس:  8323429

حسن قدسی

رئیس اداره بودجه و درآمدها

شماره تماس:

مرتضی سردشتی

رئیس اداره امور مسکن

شماره تماس: 8323247

الناز صوفیلر ملکی

رئیس اداره امور شهرسازی و معماری

شماره تماس: 8323342

علی آذرفر

رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک

شماره تماس:

محمود رجب زاده

رئیس اداره امور فنی و اجرایی

شماره تماس:  8323284 

علی نعمتی

رئیس اداره ارزیابی و کنترل پروژه

شماره تماس:

رحیم برقچی

رئیس اداره امور پیمان و رسیدگی

شماره تماس: 8323365