عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شماره 99/02 مندرج در صفحه 5 مورخ99.05.25 1399/06/04 آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: پایان وقت اداری مورخ 10 / 06 / 1399
آگهی فراخوان عمومی شماره 99/02 1399/06/04 آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: پایان وقت اداری مورخ 10 / 06 / 1399
آگهی فراخوان عمومی 99/01 99/02/13 99/02/24
فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 98/18 (نوبت دوم) 98/12/13 98/12/25
آگهی فراخوان عرصه زمین9804 98/11/28 98/12/08