مزایدات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شماره 99/02 مندرج در صفحه 5 مورخ99.05.25 1399/06/04 آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: پایان وقت اداری مورخ 10 / 06 / 1399
آگهی فراخوان عمومی شماره 99/02 1399/06/04 آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: پایان وقت اداری مورخ 10 / 06 / 1399
آگهی فراخوان عمومی 99/01 99/02/13 99/02/24
فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 98/18 (نوبت دوم) 98/12/13 98/12/25
آگهی فراخوان عرصه زمین9804 98/11/28 98/12/08
آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شماره 99/02 مندرج در صفحه 5 مورخ99.05.25 1399/06/04 آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: پایان وقت اداری مورخ 10 / 06 / 1399
آگهی فراخوان عمومی شماره 99/02 1399/06/04 آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: پایان وقت اداری مورخ 10 / 06 / 1399
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 99/06 99/03/27 99/04/02
آگهی ارزیابی کیفی مشاوران شماره 99/04 99/02/15 99/02/25
آگهی ارزیابی کیفی مشاوران شماره 99/02 99/02/02 99/02/07
آرشیو مناقصات

مشارکتی

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آرشیو مشارکتی