مزایدات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان عمومی 99/01 99/02/13 99/02/24
فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 98/18 (نوبت دوم) 98/12/13 98/12/25
آگهی فراخوان عرصه زمین9804 98/11/28 98/12/08
شرایط ویژه فروش املاک گلبهار به مناسبت دهه مبارک فجر – فراخوان 9804 98/11/28 98/12/12
آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک) 98/11/15 آخرین مهلت، حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی
آگهی فراخوان عمومی 98/03 (بسته ویژه زمستانه املاک گلبهار) 98/10/16 98/10/29
آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک) 98/09/11 آخرین مهلت، حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی
برگزاری فراخوان شماره 98/13 (نوبت دوم) 98/09/05 آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 98/09/09 -آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد پایان وقت داری 98/09/20
آگهی فراخوان عرصه زمین - -
لیست برندگان فراخوان ۹۷/۰۷ - -
آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 99/06 99/03/27 99/04/02
آگهی ارزیابی کیفی مشاوران شماره 99/04 99/02/15 99/02/25
آگهی ارزیابی کیفی مشاوران شماره 99/02 99/02/02 99/02/07
آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک) 98/11/15 آخرین مهلت، حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی
آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک) 98/09/11 آخرین مهلت، حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی
برگزاری فراخوان شماره 98/13 (نوبت دوم) 98/09/05 آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 98/09/09 -آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد پایان وقت داری 98/09/20
آگهی فراخوان عرصه زمین - -
لیست برندگان فراخوان ۹۷/۰۷ - -
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره ۹۷/۱۵ (نوبت دوم) - -
برگزاری فراخوان شماره ۹۷/۰۷ - -
آرشیو مناقصات