بدینوسیله برای آخرین بار به اطلاع می رساند درصورتیکه تا کنون جهت احراز هویت – ارائه تعهد نامه محضری و امضا فرم های مربوطه به شرکت عمران شهر جدید گلبهار مراجعه ننموده اید پس از مراجعه به سایت   tem.mrud.ir   و انجام ویرایش اطلاعات هویتی و بارگذاری مدارک خود و افراد تحت تکفل با در دست داشتن اصل مدارک حداکثر تا تاریخ 99/7/20به این شرکت مراجعه نمایید .

بدیهی است  عدم مراجعه و تکمیل موارد ذکر شده و یا عدم واریز وتکمیل موجودی در حساب مسدودی تا تاریخ 99/7/25به منزله انصراف شما از این طرح  تلقی می گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21496
کد خبر
21496