بااختصاص بودجه به مترو مشهد گلبهارچناران انجام عملیات اجرایی این پروژه شتاب بیشتری میگیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار جلسه ای باحضور محمددهقان عضو شورای نگهبان , یدالله طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی, امامی نماینده مردم چناران ، گلبهار ، گلمکان وطرقبه شاندیز درمجلس شورای اسلامی ، گریوانی مدیرعامل ورئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرجدیدگلبهار، توکلی عضوهیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید درمحل دفتر نوبخت معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه کل کشور ، جهت تخصیص بودجه ادامه عملیات اجرایی مترو وبیمارستان گلبهاربرگزارشد.

گریوانی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدگلبهار بااذعان به اینکه یکی از مهمترین اولویتهای شرکت عمران شهرجدیدگلبهارحمل ونقل وبالاخص  پروژه مترو میباشد وباتوجه به عدم تحقق فاینایس این قرارداد تاکنون وهمچنین رکود اقتصادی درسالهای اخیر ، این شرکت به جهت سرعت بخشیدن به رونداجرایی پروژه وعدم توقف آن ، از منابع داخلی خود ، بخش عظیمی از ابنیه فنی وزیرسازی این مسیر رااحداث نموده است . لذا باعنایت به پیگیری های مکررطاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی ، گریوانی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید گلبهاروهماهنگی های لازم  توسط  آقایان دهقان وامامی نمایندگان اسبق وکنونی مجلس شورای اسلامی ونگاه ویژه دولت به گلبهار و این طرح اولویت دار دولت ، توسط نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه مقرر شد نسبت به تخصیص بودجه لازم جهت تکمیل وبهره برداری این پروژه وهمچنین بیمارستان درحال احداث این شهراقدامات مثبتی صورت پذیرد.

رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرجدید گلبهارهمچنین افزود : درصورت تخصیص بودجه لازم ، این شرکت باسرعت بیشتر نسبت به انجام روسازی مسیر مترو وریل گذاری اقدام خواهد نمود.

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=20918
کد خبر
20918