شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکتها از طریق سامانه یاد شده انجام خواهد شد.. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند.

– آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1399/10/13

– آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1399/10/23

-تاریخ بازگشائی پاکتهای الف و ب : ساعت :09:00 مورخ 1399/10/24

-تاریخ بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت (ج) : ساعت 13:00 مورخ 1399/10/24

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=22199
کد خبر
22199