شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسـازی در نظر دارد درراسـتای هویت بخشی به شهرهای جدید نسبت به اجرای6 دیواره نگاره در محلات شهر جدید گلبهار اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت طراحی6 دیواره نگاره فوق الاشاره، نسبت به دریافت مشخصات و راهنمای اجرای دیوار نگاره ها در این شهـر حداکثر تا مورخ 01/ 03/ 1400 از واحد روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمـران شهـر جدید گلبهـار به نشـانی : کیلومتر 35 جاده مشهد– قوچان. شهر جدید گلبهار. میدان ابن سینا اقدام و  حداکثر تا مورخ 08/ 03 /1400 نسبت به ارائه حداقـل 3 طرح پیشنهادی برای هریک ازدیواره ها اقدام فرمایند. بدیهی است طرحهای انتخابی ارائه شده پس از بررسی متعاقباً اعلام خواهد گردید.

دستورالعمل اجرای دیوارنگاره ها

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=23280
کد خبر
23280