علل عدم تحقق منابع

عدم ابلاغ موافقتنامه توسط سازمان برنامه و بودجه

گزارش هشت ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399

گزارش شش ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399

گزارش چهار ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399

گزارش دو ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399

گزارش دوازده ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398

گزارش ده ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398

گزارش هشت ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398

گزارش شش ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398

گزارش چهار ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398

گزارش دو ماهه عملکرد مفاد ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398

گزارش دوازده ماهه عملکرد مفاد ماده 45 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397

گزارش نه ماهه عملکرد مفاد ماده 45 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397

گزارش شش ماهه عملکرد مفاد ماده 45 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397

گزارش سه ماهه عملکرد مفاد ماده 45 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397