با توجه به اینکه عمده مالکیت اراضی موسوم به هاشم آباد در مجاورت جاده آسیایی تحت پلاک 9 فرعی از یک اصلی بخش 7 چناران  (حدفاصل جاده کاهو تا کال چهل بازه در ابتدای اراضی دولت آباد) به نحو مشاع متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار بوده و در خصوص این اراضی هیچ گونه توافقی دائر بر افراز فی مابین مالکین مشاعی صورت نپذیرفته است ، بدینوسیله به اطلاع آحاد مردم عزیز می رساند هر گونه ایجاد آثار تصرف در اراضی یاد شده در حکم تصرف در اموال عمومی تلقی و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد .بدیهی است قراردادهای اجاره موقت منقضی شده سهام مشاع پلاک مزبور نیز دلیلی بر قانونی بودن تصرفات مادی و حقوقی مستاجرین سابق نمی باشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=22847
کد خبر
22847