شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت/42986ک مورخ 1388/10/1 و اصلاحیه های مربوطه ، پروژه ذیل را در شهر جدید گلبهار و براساس مشخصات و شرایط کلی ذیل به مشاور واجد شرایط واگذار نماید، لذا جهت دریافت اسناد ارزیابی به  درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا کلیه مراحل انتخاب مشاور از دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکتها از طریق سامانه یاد شده انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند.

– آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی پایان وقت اداری مورخ 1399/07/20

– آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1399/08/05

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21428
کد خبر
21428