شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد برای سرمایه­ گذاری بصورت مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در پروژه­ های قید شده  بصورت تک مرحله­ ای و براساس ارزشیابی مربوطه اقدام به مشارکت نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و عودت اسناد  و مدارک مذکور براساس شاخص­های مربوطه به نشانی: کیلومتر 35 جاده مشهد- قوچان. شهر جدید گلبهار. بلوار ابن سینا. میدان ابن سینا. شرکت عمران شهر جدید گلبهار واحد سرمایه­ گذاری و مشارکت­ ها مراجعه نمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارک تکمیل شده و کسب حداقل امتیاز لازم توسط متقاضیان، دعوتنامه و اسناد مشارکت به واجدین شرایط ارائه می­گردد.

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد برای سرمایه گذاری بصورت مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در پروژه های قید شده  بصورت تک مرحله­ای و براساس ارزشیابی مربوطه اقدام به مشارکت نماید.بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و عودت اسناد و مدارک مذکور براساس شاخص­های مربوطه به نشانی : کیلومتر 35 جاده مشهد- قوچان. شهر جدید گلبهار. بلوار ابن سینا. میدان ابن سینا. شرکت عمران شهر جدید گلبهار واحد سرمایه­ گذاری و مشارکت­ ها مراجعه نمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارک تکمیل شده و کسب حداقل امتیاز لازم توسط متقاضیان، دعوتنامه و اسناد مشارکت به واجدین شرایط ارائه می­گردد.

پروژه­ های مسکونی

  • قطعات مرکز شهر 1
ردیف کاربری مساحت تقریبی کل قطعات (مترمربع) تراکم (درصد) سطح اشغال (درصد) تعداد طبقات تعداد واحد تعداد قطعه
1 مسکونی تراکم متوسط 32750/19 175

از حداقل 32 تا حداکثر 40 درصد

(وفق نقشه جرم‌گذاری)

6 طبقه (5 طبقه روی پیلوت) 324 40
2 مسکونی تراکم زیاد 9213/17 210

از حداقل 32 تا حداکثر 37 درصد

(وفق نقشه جرم‌گذاری)

8 طبقه (7 طبقه روی پیلوت) 102 3
ردیف کاربری مساحت تقریبی کل قطعات (مترمربع) تراکم (درصد) سطح اشغال (درصد) تعداد طبقات تعداد واحد تعداد قطعه
مسکونی الحاقی* مسکونی الحاقی*
3 مسکونی تراکم زیاد 13644/4 275 21 از حداقل 23 تا حداکثر 24 درصد (وفق نقشه جرم‌گذاری) 14 12 طبقه (11 طبقه روی پیلوت) 197 6
4 مسکونی تراکم زیاد 20928/6 275 از حداقل 12 تا حداکثر 21 درصد از حداقل 17 تا حداکثر 28 درصد (وفق نقشه جرم‌گذاری) از حداقل 8 تا حداکثر 14 درصد (وفق نقشه جرم‌گذاری) 12 طبقه (11 طبقه روی پیلوت) 298 9
  • منظور از ستون الحاقی در جدول فوق، ضابطه مربوط به کاربری تجاری- رفاهی- تفریحی پیش­بینی شده در طبقه همکف برخی از قطعات، به غیر از کاربری مسکونی اعلام شده می­باشد.
  • قطعات مرکز شهر 2
ردیف کاربری مساحت تقریبی کل قطعات (مترمربع) تراکم (درصد) سطح اشغال (درصد) تعداد طبقات* (با احتساب همکف) تعداد واحد تعداد قطعه
5 مسکونی (برج مسکونی) 48398 275 23 12-10 691 1
6 مسکونی تراکم متوسط 35766/4 150 وفق نقشه جرم‌گذاری 6-4 308 2
7 مسکونی تراکم متوسط 61401 245 وفق نقشه جرم‌گذاری 8-7 804 3
  • حداکثر تعداد طبقات مربوط به ساختمان‌های با پلان مربع شکل و حداکثر به میزان 1 طبقه بلندتر از محدوده ارتفاعی تعریف شده برای قطعه می‌تواند لحاظ شود.
  • قطعات مسکونی واقع در فاز 2 (زمین خام)
ردیف کاربری مساحت تقریبی کل قطعات (مترمربع) تراکم (درصد) سطح اشغال (درصد) تعداد طبقات (با احتساب همکف یا پیلوت) تعداد واحد تعداد قطعه
8 مسکونی 20141/66 117 35 4 الی 5 176 1
9 مسکونی 9568/22 100 25 4 الی 6 76 1
10 مسکونی 17640/36 116 35 4 الی 5 154 بخشی از یک قطعه کامل
  • قطعات مسکونی واقع در فاز 2 (در مرحله فونداسیون)
ردیف کاربری مساحت تقریبی کل قطعات (مترمربع) تراکم (درصد) سطح اشغال (درصد) تعداد طبقات (با احتساب همکف یا پیلوت) تعداد واحد تعداد قطعه
11 مسکونی 7288 100 25 3 الی 5 78 بخشی از یک قطعه کامل
12 مسکونی 6112/5 117 35 3 الی 4 76 بخشی از یک قطعه کامل
13 مسکونی 15320 117 35 3 الی 4 191 1
14 مسکونی 5139 115 35 3 الی 4 63 بخشی از یک قطعه کامل
15 مسکونی 9283 115 35 3 الی 4 114 بخشی از یک قطعه کامل
16 مسکونی 8280 100 25 3 الی 5 88 1
  • سایر پروژه های دارای ارزش سرمایه‌گذاری
ردیف عنوان پروژه مساحت تقریبی زمین (مترمربع) تراکم سطح اشغال کاربری
17 بازار نگین ایران زمین 23866 70 30 تجاری (مقیاس شهر)
18 مجموعه تجاری- اداری عدالت 9900 180 70 تجاری اداری (مقیاس منطقه)
19 مجتمع تجاری زمرد 8288 180 70 تجاری (مقیاس منطقه)
20 بازار سنتی ایرانی 4017 140 70 تجاری (مقیاس ناحیه)
21 مجموعه تجاری زهره (محله 20) 930 120 70 تجاری (مقیاس محله)
22 مجموعه تجاری آفتاب (محله 16) 930 120 70 تجاری (مقیاس محله)
23 مجموعه تجاری جنت (محله 10) 930 100 70 تجاری (مقیاس محله)
24 مجموعه کارگاهی غیر مزاحم شهری 13297/18 140 70 تولید صنعتی سبک غیر مزاحم و غیر آلوده شهری
25 مرکز پاراکلینیک ارمغان سلامت 5116 100 40 بهداشتی و درمانی

متقاضیان سرمایه گذاری جهت پروژه های قید شده می بایست در مهلت های تعیین شده نسبت به دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل و ارائه اطلاعات مندرج در آن اقدام نمایند.

احراز شرایط و حق انتخاب متقاضیان برای شرکت عمران گلبهار محفوظ بوده و ارسال مدارک در این مرحله صرفاً جهت شناسایی تلقی می­گردد. علاوه بر پروژه های تعریف شده مذکور این شرکت آماده مشارکت با سرمایه گذاران محترم در قالب پروژه های پیشنهادی از طرف  سرمایه گذار وفق ضوابط مربوطه می­باشد.

ضمنا اخذ اسناد ارزیابی و فرم­های مورد نظر از طریق سایت شرکت به نشانی https://golbahar.ntdc.ir نیز امکان پذیر می­باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=20636
کد خبر
20636