آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک)

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد برای سرمایه گذاری بصورت مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در پروژه های قید شده  بصورت دو مرحله­ای و براساس ارزشیابی مربوطه اقدام به مشارکت نماید . بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و عودت اسناد  و مدارک مذکور براساس شاخص­های مربوطه به نشانی : کیلومتر 35 جاده مشهد- قوچان. شهر جدید گلبهار. بلوار ابن سینا. میدان ابن سینا. شرکت عمران شهر جدید گلبهار واحد سرمایه­گذاری و مشارکت­ها مراجعه نمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارک تکمیل شده و کسب حداقل امتیاز لازم توسط متقاضیان، دعوتنامه و اسناد مشارکت به واجدین شرایط ارائه می­گردد.

متقاضیان سرمایه گذاری جهت پروژه های قید شده می بایست در مهلت های تعیین شده نسبت به دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل و ارائه اطلاعات مندرج در آن اقدام نمایند .

احراز شرایط و حق انتخاب متقاضیان برای شرکت عمران گلبهار محفوظ بوده و ارسال مدارک در این مرحله صرفاً جهت شناسایی تلقی می­گردد . علاوه بر پروژه های تعریف شده مذکور  این شرکت آماده مشارکت با سرمایه گذاران محترم در قالب پروژه های پیشنهادی از طرف  سرمایه گذار وفق ضوابط مربوطه می­باشد.

ضمنا اخذ اسناد ارزیابی و فرم­های مورد نظر به شرح ذیل می باشد:

معیارهای ارزیابی سرمایه گذاران در پروژه مشارکتی

  1. معیار توان مالی/50 امتیاز/براساس گردش مالی پنج سال گذشته سرمایه گذار در حساب یا حسابهای بانکی که معادل حداقل 50% برآورد ارزش کل پروژه  باشد یا گردش مالی دو سال گذشته سرمایه گذار در حساب یا حسابهای بانکی معادل 50% سهم سرمایه گذار باشد که می بایست مستندات مربوطه توسط سرمایه گذار به تأیید بانک مربوطه رسیده و به شرکت عمران گلبهار ارائه گردد.
  2. معیار سوابق کارهای اجرا شده در قبل توسط سرمایه گذار (شخص حقیقی یا حقوقی)/ 30 امتیاز / حصول اطمینان شرکت از پروژه های اجرا شده توسط سرمایه گذار در کمیته ارزیابی (هزینه کار یا کارهای اجرا شده به میزان تا یک برابر ارزش مورد مشارکت معادل 10 امتیاز، تا دو برابر معادل 20 امتیاز و تا سه برابر و بیشتر ارزش مورد مشارکت 30 امتیاز ) تصویر کلیه قراردادهای مورد نظر و سوابق مربوط به صورتجلسه تحویل زمین و تحویل موقت می بایست پیوست گردد.
  3. معیار توان فنی، برنامه ریزی و تجهیزاتی/ 20 امتیاز / توان فنی سازنده را کنترل نموده و ملاک آن رتبه بندی پیمانکاران و انبوه سازان به ترتیب، دستورالعمل معاونت ارزیابی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی می باشد. (هر رتبه پیمانکاری معادل 4 امتیاز و هر رتبه انبوه سازی معادل 7 امتیاز محاسبه گردد.) تصویر گواهی نامه های مربوطه و ظرفیت مجاز آزاد پیمانکار می بایست ضمیمه و ارائه گردد.

کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز توسط متقاضی الزامی است .

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=22090
کد خبر
22090